Bethesda Thuiszorg

Privacy reglement

Inleiding

Zorgcoöperatie Improzorgis een organisatie die veel werkt met persoonsgegevens van cliënten. Het is daarom belangrijk om waarde te hechten aan het beschermen van de privacy van de cliënten waar de organisatie mee te maken krijgt. De Wet bescherming persoonsgegevens stelt de  richtlijnen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het verkeervan deze gegevens. Zorgcoöperatie Improzorgheeft er voor gekozen om deze richtlijnen te handhaven en vast te leggen in een document. Onderstaand reglement kan worden aangehaald als privacyreglement van Zorgcoöperatie Improzorgen is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens en de informatie op de website.

Begripsbepalingen

In de Wet bescherming persoonsgegevens worden een aantal bepalingen en begrippen gehanteerd. Ter verduidelijking staat in onderstaande lijst een uitleg bij de meest voorkomende begrippen.

Persoonsgegevens

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Gezondheidsgegevens

Alle gegevens die de geestelijke of lichamelijke toestand van een cliënt betreffen;

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,waaronder in ieder
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,verspreiding of enige vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

Bestand

Gestructureerd geheel dat betrekking heeft op de persoonsgegevens van de cliënt en dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is voor derden;

Verantwoordelijke

Degene die het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt;

Berokkende

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

Bewerker

Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

Ontvanger

Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

Zorgcoöperatie Improzorgneemtalleen de persoonsgegevens op, bewerkt en/of bewaart ze met een
bepaald doel. De gegevensverzameling en verwerking moet samenhangen met voorafgestelde doel.
De doelstellingen van de cliënten voor het verstrekken van hun persoonsgegevens zijn;
-Een goede uitvoering van de zorg, hulp en dienstverlening die door Zorgcoöperatie Improzorgwordt
verleend
-Het stimuleren van een permanente kwaliteitscontrole en onderzoek
-Het financieel afhandelen van de geboden zorg aan de cliënt met de cliënt, danwel het zorgkantoor
of de gemeente in het kader van de WMO
De doelstellingen van de medewerkers voor het werken met en verwerken van persoonsgegevens zijn;
-Een goede uitvoering van het personeelsbeleid datdoor Zorgcoöperatie Improzorgwordt uitgevoerd
-Het vastleggen en beschikbaar stellen van persoonsgegevens voor onderzoek en kwaliteitscontrole
-Het bevorderen van een doelmatig beleid en beheer van Zorgcoöperatie Improzorg
-Het financieel afhandelen van salaris en overige vergoedingen
Zorgcoöperatie Improzorg zal geen persoonsgegevens registreren en bewaren voor andere dan
bovengenoemde doeleinden.

Grondslagen voor de verwerking van de persoonsgegevens

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van de voorwaarden isvoldaan:
-De betrokkene heefttoestemming verleend;
-De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
-De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht;
-De verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
-De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
-Er rekening gehouden is met de wijze waarop de gegevens zijn verkregen.

Verstrekking van de persoonsgegevens

Voor de verstrekking van persoonsgegevens aan derden is toestemming van de betrokkene vereist.
Binnen Zorgcoöperatie Improzorgkunnenzonder toestemming van de betrokkene, persoonsgegevens
vancliënten of medewerkers worden verstrekt aanderden. Deze derden zijn;medewerkers, degenen
die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele zorg-of hulpverlening en aan personen en instanties, wier
taak het is de verleende zorg te controleren en te toetsen.
Buiten de instelling van de verantwoordelijke van de persoonsregistratie kunnen zonder toestemming
van de betrokkene persoonsgegevens worden verstrekt, voor zover hun taakuitoefening noodzakelijk,
aan:
-zorgverzekeraars;
-organen zoals CIZ, AWBZ en aan het ministerie van VWS;
-uitvoering-en uitkeringsinstanties;
-belastingdienst

Beveiliging van de persoonsgegevens

-Toestemming tot persoonsgegevens
Slechts diegenen hebben toegang tot de persoonsgegevens die deze gegevens heeft verzameld of diens
waarnemer. Voorts hebben toegang tot persoonsgegevens uit de registratie de beheerder en de
bewerker, voor zover dit in het kader van beheer en bewerking noodzakelijk is.

-Autorisatie
Er zijn per medewerker gebruikersrechten toegekend voor het gebruik van software van de
organisatie doormiddel van een wachtwoord. Het wachtwoord is persoonsgebonden en mag niet
worden doorgegeven. Medewerkers mogen alleen die persoonsgegevens inzien die voor hun
taakuitoefening noodzakelijk zijn.

-Back-up regeling
Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van het automatiseringsprogramma zodat gegevens
niet verloren gaan.

-Dossierbeveiliging
De in de instelling aanwezige dossiers worden in archiefkasten bewaard die na sluitingstijd van het
kantoor op slot gaan.

-Bewaartermijnen gegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld of (verder) verwerkt. Met inachtneming van de
wettelijke voorschriften heeft Zorgcoöperatie Improzorgde bewaartermijn van de in de registratie(s)
opgenomen persoonsgegevens van cliënten vastgesteld op 10 jaar vanaf het moment dat ze
zijn vervaardigd. Persoonsgegevens van medewerkers worden 7 jaar bewaard nadat de
medewerker uit dienst is getreden.

-Klachten
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd dan kan
hij/ zij een klacht indienen volgens het klachtenreglement.
Aanvulling, correctie of vernietiging van opgenomen persoonsgegevens

-Aanvulling van persoonsgegevens
Desgevraagd worden deopgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkene afgegeven
verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.

-Correctie van persoonsgegevens
De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende in de registratie
opgenomengegevens, indien deze feitelijke onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig.

-Vernietiging persoonsgegevens
De betrokkene kan verzoeken om vernietiging van tot zijn persoon herleidbare gegevens.

Versienummer: 1.0 —Datum vastgesteld: 27-11-2017—Evaluatiedatum: 27-11-2018